INFORMATIE BETREFFENDE HET BELEID BELANGENCONFLICTEN VAN ONS KANTOOR

Wetgeving

Vanaf 30 april 2014 zijn de "AssurMiFID-gedragsregels" van kracht. Deze regels vinden hun wetttelijke basis in de wet van 30 juli 2013 dit tot verbetering van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

In het kader van de AssurMiFID-gedragsregels heeft ons kantoor een strategie uitgewerkt om te voorkomen dat belangenconflicten nadelige gevolgen zouden kunnen hebben voor u als klant.

Identificatie belangenconflict in ons kantoor

Belangenconflicten die zich kunnen voordoen tussen

  1. de verzekeringstussenpersonen en klanten
  2. tussen klanten onderling

Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor een lijst gemaakt waarbij een risico bestaat dat de belangen van de klant zou worden geschaad.

Beleid en maatregelen

Ons kantoor neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert. Het betreft de volgende maatregelen :

de betrokken klant wordt geinformeerd over het belangenconflict
enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsproducten waarvan de essentiële kenmerken gekend zijn en in staat zijn om deze kenmerken aan de klant toe te lichten;
bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met alleen tot doel de bescherming van de belangen van de klant
louter informatie verstrekken die corrcect, duidelijk en niet misleidend is
Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden